Vedtægter

Navn
§ 1
Foreningens navn er: “Møllegangens Grundejer- og Beboerforening”.

Hjemsted
§ 2
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Formål
§ 3
Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesse i alle forhold som grundejere, herunder også over for kommunen, regionen, staten og andre offentlige myndigheder samt offentlige og private institutioner.
 • at sørge for vedligeholdelse af vejareal og snerydning.
 • at virke samlende på grundejere og beboere på Møllegangen ved fælles arrangementer.

Medlemskab
§ 4
Foreningens medlemmer er de, der ifølge tinglyst adkomst er ejer af en af Møllegangens parceller samt eventuelle lejere af samme.
Medlemskab ophører automatisk, når tilknytning til Møllegangen som ejer eller lejer ophører, og det udtrædende medlem har ikke noget krav på foreningens midler. Det påhviler ejer/lejer at meddele ejerskifte og orientere den tilflyttende om foreningen.

Generalforsamling
§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten i henhold til beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 10 stemmer, som i deres henvendelse til bestyrelsen angiver de forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen.

§ 8
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

§ 9
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag.
 5. Indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Kontingent og budget for det følgende år.
 7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor samt 1 suppleant.
 9. Eventuelt.

Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
I indkaldelsen skal kort angives, hvad bestyrelsens og medlemmers eventuelle forslag går ud på. På en generalforsamling kan kun behandles og tages beslutning vedrørende de i indkaldelse nævnte forslag.

§ 10
Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Hver parcel har 2 stemmer. For udlejede ejendomme tilfalder 1 stemme ejer og 1 stemme lejer.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Enhver ordinær og enhver af bestyrelsen besluttet ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når vedtægtsmæssig varsling er foretaget, uanset hvor mange medlemmer der er fremmødt. Undtagelse ved vedtægtsændringer (§ 20) og eventuel opløsning (§ 21).
En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt på skriftlig begæring af mindst 10 stemmer, er dog kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og deltager i afstemningerne. De, der afleverer blanke stemmesedler, regnes i denne forbindelse for at have deltaget i afstemningen.
Alle afstemninger afgøres i almindelighed ved simpelt stemmeflertal. Lige mange stemmer for og imod er forkastelse.
Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning – dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer ønsker det.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af medlemmerne, skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens modtagelse og med højst 14 dages varsel.

Kontingent
§ 13
Foreningens udgifter, herunder til administration, vedligeholdelse af vejareal og snerydning m.v., fordeles med lige store beløb på samtlige parceller. Dette kontingent forfalder til betaling 1/6.
Medlemmerne har intet solidarisk ansvar.

Bestyrelse
§ 14
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 15
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der dog ikke kan forpligte foreningen ud over det fastsatte årlige kontingent.
Bestyrelsen kan give 2 af sine medlemmer kollektiv fuldmagt over for bank og sparekasse samt postvæsen.

§ 16
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden bestemmer det, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af deltagerne.

Regnskab
§ 17
Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3, dog at første regnskabsår omfatter tiden fra foreningens stiftelse til 31. marts 1981.

Revision
§ 18
Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor og 1 suppleant.

§ 19
Revisor foretager uanmeldt kasseeftersyn en gang om året og i øvrigt så ofte, han/hun måtte ønske det.

Vedtægtsændringer
§ 20
Til vedtægtsændringer kræves mindst halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse på generalforsamlingen, og beslutning tages af 2/3 af de afgivne stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og på denne tages beslutning uden hensyn til de fremmødtes antal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling skal dog ske med 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning
§ 21
En eventuel opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens stemmer er repræsenteret, og hvoraf 2/3 af de afgivne stemmer for en opløsning.
Inden afstemning må generalforsamlingen vedtage en plan for afvikling af foreningens forpligtelser og beslutte anvendelse af eventuel formue.

Således vedtages på en stiftende generalforsamling den 20. november 1980.

Vedtægtsændringer i § 8, 9, 11 og 13 vedtaget på generalforsamling den 22. maj 1996.