Forside

Møllegangens Grundejer- og Beboerforening blev stiftet den 20. nov. 1980.

Foreningens formål er 

  • at varetage medlemmernes interesse i alle forhold som grundejere, herunder også over for kommunen, regionen, staten og andre offentlige myndigheder samt offentlige og private institutioner,
  • at sørge for vedligeholdelse af vejareal og snerydning,
  • at virke samlende på grundejere og beboere på Møllegangen ved fælles arrangementer.

Foreningens medlemmer er de, der ifølge tinglyst adkomst er ejere af en af Møllegangens parceller samt eventuelle lejere af samme.
Medlemskab ophører automatisk, når tilknytning til Møllegangen som ejer eller lejer ophører, og det udtrædende medlem har ikke noget krav på foreningens midler. Det påhviler ejer/lejer at meddele ejerskifte og orientere den tilflyttende om foreningen.